درباره کاندیدا

تحصیلات

ک
کارشناسی مهندسی عمران- عمران 1388-1392
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان- اهواز
ک
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی 1397-1400
دانشگاه الزهرا

تجربیات

ک
کارشناس بازاریابی و مناقصات 1394/07/04 - 1396/07/30
شرکت اکسیر صنعت باختری

ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، اﺑﻨﯿﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎم اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ، درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ارﺳﺎل ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار) ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ (در ﺻﻮرت ﺑﺮد اﻧﺠﺎم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﺑﺎﺧﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار) آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ک
کارشناس کنترل مدارک مهندسی 1398/04/10 - 1402/04/30
گروه صنعتی هوایار

ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻣﺪارک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوژه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺪارک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ و ﻧﺤﻮه ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺪارک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روی ﻣﺪارک و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﻮﭘﮏ، آﻓﺎم، ﻓﺎﯾﻞ زﯾﻼ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎل ﺑﻮک ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

Skills

نامه نگاری و گزارش نویسی
100%
روابط عمومی
100%
فن بیان و اصول مذاکره
80%
مهرت های ICDL
80%
طراحی سازه های فولادی و اتصالات
80%
طراحی سازه های بتن آرمه
80%
نقشه خوانی ساختمان
80%
اتوکد
60%

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارید “f.jafari743”

Your Rating for this listing