کارشناس دفترفنی

28 آذر 1400
7000000 تومان / در ماه
Apply Now

توضیحات شغل

الزامات فنی مورد نیاز

متره و برآورد تقریبی بدون در نظر گرفتن صورت وضعیت/نقشه خوانی/گزارش نویسی/مستندسازی/تطبیق نقشه clash detection/برنامه زمانبندی/asbuilt

نرم افزار های تخصصی مورد نیاز:

Excel، Word، Autocad