مدیر پروژه

2 خرداد 1402
فوری

توضیحات شغل

الزامات فردی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه های دولتی معتبر
  • دریافت قرارداد های منعقده از واحد امور قرارداد ها و مطالعه دقیق قرارداد
  • دریافت نقشه های مهندسی تایید شده و مطالعه اولیه آن و ابلاغ به واحد فنی مهندسی
  • تهیه مشخصات پروژه بر مبنای قرارداد، نقشه ها و ابلاغ به واحد های ذیربط سازمان
  • پیگیری تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه بر مبنای قرارداد منعقده از واحد برنامه ریزی و ارسال برای خریدار یا کارفرما و پیگیری دریافت تاییدیه
  • پیگیری تهیه مدارک و مستندات فنی بر مبنای نقشه های مهندسی از واحد های کنترل کیفی و فنی مهندسی و ارسال برای خریدار یا کارفرما و پیگیری دریافت تاییدیه
  • معرفی ارکان پروژه به خریدار یا کارفرما (در صورت لزوم قرارداد)
  • پیگیری تهیه برآورد اولیه آهن آلات بر مبنای نقشه های مهندسی از واحد فنی مهندسی و ارسال برای خریدار یا کارفرما و پیگیری تامین آن
  • پیگیری موارد مالی پروژه

موقعیت مکانی