سرپرست کارگاه ساختمانی

18 اردیبهشت 1402
20000000 تومان - 25000000 تومان

توضیحات شغل

شرح شغل و وظایف

·       ثبت و کنترل ورود و خروج روزانه نیروهای انسانی کارگاه
·       ثبت و کنترل ورود و خروج روزانه مصالح و تجهیزات به کارگاه
·       ثبت گزارش روزانه کارگا
·       ثبت تصاویر فعالیت های روزانه کارگاه
·       برنامه ریزی روزانه فعالیت های کارگران کارگاه
·       کنترل روزانه و مستمر فعالیت کارگران کارگاه
·       برنامه ریزی دپوی مصالح بر اساس چک لیست دپوی مصالح
·       کنترل دپوی صحیح مصالح به صورت مستمر و روزانه
·       هماهنگی هفتگی با پیمانکاران جهت برامه ریزی فعالیت ها بر اساس برنامه زمان بندی
·       کنترل موجودی مصالح و تجهیزات کارگا
·       تهیه . تنظیم اسناد و انبارداری و بروزرسانی آ
·       درخواست و پیگیری هفتگی ورود مصالح مورد نیاز طبق برنامه زمان بندی به کارگاه
·       کنترل مستمر و روزانه و در طی روز عملکرد پیمانکاران
·       ثبت کارکرد روزانه کارگران پروژه
·       تنظیم صورت کارکرد ماهیانه کارگران پروژه
·       هماهنگی با دستیار اجرایی پروژه یا مدیر امور اجرایی پروژه ها جهت تخصیص اضافه کار کارگران پروژه
·       پیاده سازی نقشه درسایت و نصب ریسمانها در محورهای لازم
·       حفظ ریسمانها و کنترل عدم انطباق آن در سایت به صورت مستمر و روزانه
·       برنامه ریزی جهت حفظ حداکثری محورهای فنی پروژه در سایت
·       نگهداری از تجهیزات کارگاه
·       کنترل دوره ای سرویس تجهیزات کارگاه
·       کنترل نظافت و نظم کارگاه
·       برنامه ریزی جهت ایجاد نظافت و نظم کارگاه
·       تحویل بخش های تعریف شده در برنامه زمان بندی و طبق نقشه از پیمانکاران
·       کنترل اسناد فنی و کشف عدم انطباق با وضع موجود
·       پیگیری رفع عدم انطباق و کسری اسناد فنی طبق برنامه زمان بندی
·       تهیه و تنظیم صورت وضعیت عملکرد پیمانکاران به صورت ماهیانه
·       تهیه و استخراج برنامه کاری هفتگی از برنامه زمان بندی و کشف عدم انطباق
·       تهیه برنامه هفتگی توزیع مصالح و منابع در کارگاه
·       حفظ و نگهداری بایگانی اسناد فنی و اداری بر اساس استاندارد سیستمی
·       برنامه ریزی و کنترل ایمنی کارگاه و گزارش خطرات
·       الزام نیروی انسانی به تعهد به الزامات ایمنی
·       برنامه ریزی جهت حفظ کیفیت بخش های اجرا شده
·       کنترل مستمر حفظ کیفیت بخش های اجرا شده
·       ثبت و نگهداری صورت جلسات کارگاهی
·       کنترل و پیگیری موارد مطروحه در صورت جلسات کارگاهی
·       ثبت و پیگیری اخذ دستورات کارگاهی
·       گزارش عدم انطباق عملکرد پیمانکاران به صورت روزانه
·       پیشگیری از تداخل عملکرد پیمانکاران
·       برنامه ریزی جهت حراست کارگاه و پیش بینی مواضع نفوذ
·       کنترل مستمر محدوده کارگاه جهت حراست
·       درخواست نظارت موردی در موارد مورد نیاز در جهت جلوگیری از وقفه در کار
·       تهیه لیست ملزومات تجهیز کارگاه و بروز رسانی بر اساس نیاز کارگاه
·       برنامه ریزی خروج نخاله از کارگاه
·       ثبت اسناد مالی تنخواه کارگاه طبق ضوبط مشروط به حجم مالی، سیستم مالی و نحوه گزارش
·       ارسال اسناد مالی تنخواه کارگاه طبق ضوابط مشروط به حجم مالی، سیستم مالی و نحوه گزارش
·       کنترل پیش بینی های جوی و برنامه ریزی در مورد تاثیرات آن در سایت
·       جلوگیری از قطع عملیات پیمانکاران در مراحلی که امکان اکیپ به کار انجام شده وجود دارد
·       کنترل الزامات فنی و مهندسی در اجرا
·       تهیه و تنظیم پرمیت مراحل جدید اجرایی طبق  اسناد فنی
·       تهیه و تنظیم الزامات خرید های پروژه طبق
·       تهیه و تنظیم الزامات استعلام های پروژه طبق
·       تهیه و تنظیم الزامات چک لیست های فنی تحویل مراحل اجرایی
·       کنترل چک لیست های فنی هنگام تحویل مراحل اجرایی
·       تهیه و تنظیم لیست هفتگی تهدیدات پروژه و بروز رسانی آن

موقعیت مکانی