تصویر پروفایل شرکت

کوهی

کوهی

درباره شرکت :

شرکت معدنی مس درخشان (کرمان)