مشاوره طراحی سازمان

خدمات مشاوره طرراحی سازمان و ساختار سازمانی قابل ارائه به شرکتها و موسسات صنعت ساخت در قالب پروژه های مشاوره حوزه های ذیل را در بر میگیرد:

 • طراحی و تهیه چارت و ساختار سازمانی
 • تعیین واحد‌های استراتژیک کسب و کار سازمان
 • طراحی فرآیند مدیریت سرمایه انسانی
 • طراحی الگوی گزینش نیروی انسانی
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان

برای آگاهی از نحوه بهره گیری از خدمات مرکز در حوزه طراحی سازمان و ساختار می توانید از طریق فرم در بخش تماس با ما  پرسش یا درخواست خود را مطرح کنید.

مشاوره تامین و توسعه سرمایه انسانی

مرکز توسعه سرمایه انسانی صنعت ساختمان برای شرکتها و موسسات فعال این صنعت امکان بهره گیری از شبکه مشاوران خود را با هدف ارتقای نگرش و کیفیت فعالیت های تامین نیروی انسانی فراهم کرده است. مدیران می توانند با برقراری ارتباط با شبکه مشاوران مرکز نیازهای خود را در این زمینه مطرح کنند.

برای آگاهی از نحوه بهره گیری از خدمات مرکز در حوزه مشاوره برنامه ریزی تامین نیرو می توانید پرسش یا درخواست خود را مطرح کنید.

برای آگاهی از سایر خدمات مرکز در حوزه تامین نیروی انسانی بخش خدمات ارزیابی و استخدام را ببینید.

برنامه ریزی آموزشی و توسعه نیرو

شرکتهای فعال صنعت ساختمان می توانند برنامه ریزی آموزش و توسعه مدیران و کارکنان خود را در قالب طرح های مشاوره تحت مدیریت یا نظارت مرکز توسعه سرمایه انسانی قرار دهند. برای این منظور می توانید با برقراری ارتباط با شبکه مشاوران مرکز نیازهای خود را در این زمینه مطرح کنید.

برای آگاهی از نحوه بهره گیری از خدمات مشاوره برنامه ریزی آموزش و توسعه می توانید پرسش یا درخواست خود را مطرح کنید.

برای آگاهی از سایر خدمات مرکز در حوزه تامین نیروی انسانی بخش خدمات آموزش و توسعه را ببینید.

مشاوره طراحی مشاغل

مرکز توسعه سرمایه انسانی صنعت ساختمان با هدف استاندارد سازی سازمان ها و صنایع فعال بخش ساخت در کشور، آمادگی ارائه خدمات و اجرای طرح های مشاوره ای در زمینه تجزیه و تحلیل شغل و طراحی مشاغل را دارد. انجام تجزیه و تحلیل مشاغل و ارزشیابی مشاغل به موارد زیر منتهی می شود

 • مشخص کردن مسئولیت های اصلی و شرایط احراز هر شغل
 • مشخص کردن گروه ها و خانواده های شغلی
 • مشخص کردن مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز در هر شغل
 • بررسی چارت (ساختار) سازمانی فعلی و پیشنهاد نکات قابل بهبود
 • بررسی مجدد عناوین و خانواده های شغلی
 • نهایی سازی شرح مشاغل
 • رتبه بندی مشاغل

برای آگاهی از نحوه بهره گیری از خدمات مرکز در حوزه تحلیل و طراحی مشاغل می توانید پرسش یا درخواست خود را مطرح کنید.