به نام خدا
ضوابط کانون ارزیابی و گزارش ارزیابی شخصیتی و پیشنهاد مسیر شغلی
متقاضی محترم آقای/ خانم
ضمن خیر مقدم بابت حضور در فرایند های ارزیابی، به استحضار می رساند که هدف از اجرای فرایند های ارزیابی، مساعدت و مشورت بمنظور شناسائی و تعیین مسیر های شغلی مناسب تر برای کارجویان صنعت ساختمان می باشد که به تناسب ویژگی های شخصیتی، توانایی های فنی، میزان دانش و مهارتهایی کسب شده از یک سو و نیاز بازار کار و کارفرمایان مرتبط از سوی دیگر طراحی گردیده است.
این مرکز در نظر دارد پس از انجام مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه های شایستگی شغلی به جهت حمایت از کارجویان دارای صلاحیت، نسبت به کاریابی و معرفی به پروژه ها خدمات مرتبطی را در اختیار متقاضیان قرار دهد، لذا خواهشمند است ضوابط ذیل را بدقت مطالعه بفرمائید.

1- لازم بذکر است مراحل فرآیند ارزیابی و تعیین مسیر شغلی در مراحل ذیل تعریف می گردد:
2-1 انجام تست هالند و اعلام نتایج و توصیه های مرتبط
2-2 مصاحبه اولیه و آشنائی به همراه آنالیز نتایج تستها و پیشنهاد مسیرهای شغلی که تطابق بیشتری با روحیه و توان شخصیتی متقاضی دارد
2-3 معرفی الزامات مسیر شغلی مطابق جدول بخش ( دوم ) به همراه زمانبندی حدودی اجرا که در تعهد متقاضی است
2-4 اعلام زمان آزمون کتبی فنی و تخصصی مرتبط با شغل به متقاضی مطابق برنامه زمانبندی
2-5 اعلام زمان مصاحبه فنی و تخصصی مرتبط با شغل در صورت قبولی در آزمون کتبی (کسب 30 امتیاز از 40 امتیاز آزمون کتبی الزامیست.)
2-6 تائید شایستگی شغلی توسط کانون ارزیابی و صدور گواهی مرتبط برای متقاضی در صورت موفقیت و قبولی در بند های 4-2 و 5-2
2-7 معرفی به گروه تامین منابع انسانی مجتمع تعالی (Cjobs) پس از اخذ گواهی شایستگی شغلی، جهت کاریابی و معرفی به پروژه ها و کارفرمایان
2- این گزارش در دو بخش تهیه و تنظیم گردیده است که در بخش اول نتایج آنالیز تیپ شخصیتی بر اساس تست هالند و توصیه های شغلی اعلام میگردد و در بخش دوم مسیرهای شغلی به همراه الزامات و زمانبندی مورد نیاز پیشنهاد می گردد.
لازم بذکر است این موسسه پس از انجام آزمون های مرتبط نسبت به اعلام و تکمیل این گزارش در حضور متقاضی اقدام می نماید، همچنین اجرای برنامه پیشنهادی مسیر شغلی در تعهد متقاضی بوده و عدم اجرای آن هیچگونه مسئولیتی را برای کانون ارزیابی مجتمع تعالی به همراه نخواهد داشت.

تماس با ما
نام(ضروری)
ضوابط(ضروری)