خدمات کانون ارزیابی و توسعه صنعت ساختمان عبارت است از :

  • برگزاری آزمون های سطح مهارتی در گروه های مختلف شغلی
  • برگزاری جلسات مصاحبه مهارتهای حرفه ای و تخصصی
  • برگزاری جلسات مصاحبه روانشناسی شغلی
  • اجرای تست های استاندارد سنجش روانی، فنی و مدیریتی
  • تهیه گزارش های بررسی پیشینه فردی و شغلی