ارزش های بنیادی کانون ارزیابی و توسعه صنعت ساختمان عبارت است از:

  • استفاده از رویکردها و ابزارهای تخصصی و علمی روزآمد
  • رعایت اصول انطباق با واقعیت در ارائه گزارش های خروجی
  • استفاده از کارشناسان و متخصصان خبره در پیاده سازی کانون ارزیابی
  • حراست و حفاظت از اطلاعات سازمانی و فردی مشتریان و کارکنان آنها