مرکز توسعه سرمایه انسانی صنعت ساختمان کارفرمایان را در آموزش و توسعه مدیران و کارکنان از طرق زیر حمایت می کند:

  • نیازسنجی آموزشی و تهیه تقویم آموزش کارکنان با اتکا به پودمان های آموزشی
  • طراحی پودمان های شغلی اختصاصی برای هر یک از پست ها و مشاغل سازمانی مورد درخواست کارفرما
  • برگزاری دوره ها و سمینارهای کاربردی و تخصصی در محل خانه عمران
  • اجرای آموزش های درون سازمانی که به درخواست کارفرما در محل شرکت یا موسسه ذیربط برگزار می شود
نیازسنجی آموزشی

سازمان ها و شرکتهای فعال صنعت ساخت که به دلیل حجم فعالیت و تعدد نیروی انسانی مایل به برونسپاری خدمات ارزیابی و نیازسنجی فعالیت های آموزشی و توسعه ای کارکنان خود باشند می توانند از خدمات و طرح های نیازسنجی آموزشی مرکز توسعه سرمایه انسانی صنعت ساختمان استفاده کنند. برای آگاهی از خدمات مرکز در حوزه ارزیابی و نیازسنجی آموزشی می توانید با ما تماس بگیرید.

دوره های آموزشی
پودمان های شغلی

پودمان های شغلی یا به عبارت دیگر بسته‌ های آموزش اشتغال محور، پکیج های آموزشی منحصر به فردی است که برای پرورش و آماده‌سازی شما برای ورود حرفه‌ای به مشاغل متنوع صنعت ساخت تدوین گردیده است. پودمان‌های شغلی صنعت ساخت با همکاری مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ارائه می شود. این بسته ها متناسب با عنوان شغلی، مشتمل بر حداقل 160 ساعت و حداکثر 500 ساعت آموزشی می‌باشدشما می توانید از طریق برقراری ارتباط با بخش مرکز، از شرایط ثبت نام در هر یک از پودمان ها آگاه شوید. همچنین می توانید نسبت به پیش ثبت نام  در پودمان ها اقدام کنید.

لازم به ذکـر است

در انتهای هر پودمان به دانش آموختگان واجدشرایط علاوه برلیست واحدهای گذرانده شده، گواهینامه شایستگی حرفه ای و کارت هویت حـرفه اي خانه عمـران اعطاء خواهد شد.

 

همچنین پیـرو تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های بزرگ ساختمانی، زمینه جذب دانش آموختـگان در پروژه ها فراهم شده است.